IK Skovbakkens vedtægter

§ 1 Klubbens navn og hjemsted

"Idrætsklubben Skovbakken", kaldet "Skovbakken", er en forening med begrænset ansvar, der er stiftet den 23. april 1927. Kun de af repræsentantskabet godkendte afdelinger må benytte dette navn. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at skabe interesse for udøvelse af idræt og sport gennem tilbud om samvær, fysisk aktivitet og deltagelse i turneringer og stævner.

§ 3 Medlemskab af organisationer

Foreningen deltager efter hovedbestyrelsens beslutning i de organer, der fremmer medlemmernes interesser.

§ 4 Afdelinger, etablering og opløsning

Foreningen er opbygget af selvstændige afdelinger med hver sine vedtægter og selvstændige økonomi. I hver afdeling varetages ledelsen af en, af medlemmerne i denne afdeling valgt bestyrelse. Afdelingernes vedtægter skal virke på et demokratisk grundlag, således at medindflydelse formelt udøves gennem stemmeret på generalforsamlingen.

En afdeling kan kun have enkeltpersoner som medlemmer.

Medlemskabet af en afdeling bekræftes gennem et betalt kontingent, der som minimum skal omfatte en måneds varighed. Som udgangspunkt skal afdelingens vedtægter godkendes af Aarhus Kommune.

Nye afdelinger kan oprettes, eksisterende kan deles til nye afdelinger og eksisterende nedlægges, ved flertalsbeslutning i repræsentantskabet efter indstilling gennem hovedbestyrelsen.
I tilfælde af, at en afdeling udlåner sin licens til en anden forening eller selskabsform, skal dette godkendes i hovedbestyrelsen. De enkelte afdelinger kan ikke, indgå i selskabsformer, hvor den enkelte afdeling hæfter for gælden. Dette med henblik på, at der ikke må være en økonomisk risiko for de enkelte afdelinger.

§ 5 Afdelingens vedtægter

Hver afdeling har sine egne vedtægter, der skal godkendes af hovedbestyrelsen. Afdelingernes vedtægter skal indeholde bestemmelser om

1.   Navn, hjemsted og formål
2.   Forhold til hovedforeningen
3.   Medlemskreds
4.   Indmeldelse og udmeldelse
5.   Afholdelse af generalforsamling
6.   Valg af bestyrelse og revisor
7.   Regnskab og budget
8.   Vedtægtsændringer
9.   Opløsning

§ 6 Foreningens ledelse

Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet. Ledelsen varetages af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget.

§ 7 Repræsentantskab

Repræsentantskabet består af forretningsudvalget og indtil 5 bestyrelsesmedlemmer fra hver af de af foreningen godkendte afdelinger. Det er Repræsentantskabets medlemmer, der har taleret. 
Alle medlemmer af Skovbakken har ret til fremmøde.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. Hver repræsentant har én stemme, idet der ikke kan stemmes ved fuldmagt.
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt i maj måned. Datoen fastlægges af hovedbestyrelsen, og forretningsudvalget indkalder til mødet med 14 dages varsel ved meddelelse på foreningens hjemmeside, gennem hovedbestyrelsens medlemmer, afdelingsformænd eller lignende.
Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være forretningsudvalget i hænde senest den 15. april.
Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal indeholde følgende:

1.   Valg af dirigent
2.   Hovedformandens beretning
3.   Beretning fra afdelingerne 
4.   Uddeling af hædersbevisninger
5.   Resultatopgørelse og balance for hovedforening til godkendelse
6.   Behandling af indkomne forslag (herunder godkendelse af nye afdelinger)
7.   Valg af forretningsudvalg i . h. t. § 9
8.   Valg af revisorer i. h. t. § 10
9.   Eventuelt.

Tilladelse til køb og salg af fast ejendom, pantsætninger og optagelse af lån efter regler fastlagt af hovedbestyrelsen skal forelægges for repræsentantskabet.

Afgørelser og valg foretages ved almindelig stemmeflerhed, idet der dog til lovændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte stemmer.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes med mindst 7 dages varsel, såfremt hovedbestyrelsen ønsker det, eller mindst 3 afdelinger kræver det.
Med anmodningen om ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal der følge oplysninger om de forhold, der ønskes behandlet.

§ 8 Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen varetager den overordnede ledelse af foreningen.
Hovedbestyrelsen består af formanden fra hver af foreningens afdelinger og forretningsudvalget. Ved en afdelingsformands forfald deltager et andet bestyrelsesmedlem fra afdelingen i hovedbestyrelsesmøderne.

Der holdes ordinært hovedbestyrelsesmøde i årets 1., 3. og 4. kvartal. Mødet indvarsles af forretningsudvalget med mindst 14 dages varsel.
Såfremt forretningsudvalget eller mindst 3 afdelinger ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde med 7 dages varsel. Med indvarslingen skal der følge oplysninger om de forhold, der ønskes behandlet.
På hovedbestyrelsesmøderne behandles følgende emner, idet hovedformanden eller et medlem af forretningsudvalget fungerer som dirigent:

1.   Orientering fra forretningsudvalget, herunder gennemgang af forretningsordenen
2.   Orientering fra afdelinger
3.   Godkendelse af budget for hovedforeningen og orientering om afdelingernes budgetter og regnskab
4.   Fastsættelse af kontingent til hovedforeningen
5.   Indstilling til repræsentantskabet om etablering af nye afdelinger
6.   Beslutning om uddeling af hædersbevisninger
7.   Fastlæggelse af regler for afdelingernes køb og salg af fast ejendom, pantsætninger og optagelse af lån
8.   Regler for henvendelse og ansøgninger til myndigheder m.v. vedrørende arrangementer af ikke-idrætslig karakter til godkendelse
9.   Regler for godkendelse af idrætslige arrangementer, der har international karakter, eller som kan medføre økonomisk risiko for den pågældende afdeling
10.   Nedsættelse af udvalg til varetagelse af fælles opgaver
11.   Vælger repræsentanter til repræsentationer i de institutioner og organisationer, hvor Skovbakken som helhed er repræsenteret

Afgørelser og valg foretages ved almindelig stemmeflerhed. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. Hver afdeling har én stemme og medlemmerne af FU har én stemme hver. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9 Forretningsudvalg

Repræsentantskabet vælger efter indstilling fra hovedbestyrelsen et forretningsudvalg bestående af en hovedformand, en næstformand, en hovedkasserer og 2 ordinære medlemmer. Forretningsudvalget varetager på vegne af hovedbestyrelsen den daglige ledelse af foreningen efter en af hovedbestyrelsen udarbejdet forretningsorden.
Medlemmerne vælges for 2 år af gangen, således at hovedformanden og 2 af de ordinære forretningsudvalgsmedlemmer afgår i ulige år, og hovedkasserer og næstformanden afgår i lige årstal.
Forretningsudvalget udarbejder budget og regnskab for hovedforeningen, ansætter det nødvendige personale til fællesadministrationen og sikrer det nødvendige grundlag for behandling af spørgsmål i hovedbestyrelse og repræsentantskab.
Forretningsudvalget repræsenterer "Idrætsklubben Skovbakken" udadtil.

§ 10 Revisorer

Repræsentantskabet vælger årligt 2 revisorer efter indstilling fra hovedbestyrelsen.

§ 11 Tegningsregler

Idrætsklubben Skovbakken forpligtes ved underskrift af hovedformand, næstformand og hovedkasserer, to i forening eller hver for sig i forening med 2 forretningsudvalgs medlemmer.

§ 12 Hæftelse

Ingen medlemmer i Skovbakken, aktive som ledere, hæfter personligt for foreningens gæld.

§ 13 Eksklusion

Såfremt en afdeling efter hovedbestyrelsens skøn ikke arbejder i klubbens interesse, eller skader dens omdømme, kan repræsentantskabet ekskludere afdelingen, såfremt 3/4 af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer stemmer herfor.
Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader klubbens interesser kan af repræsentantskabet ekskluderes, såfremt 3/4 af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer stemmer herfor.

§ 14 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages af repræsentantskabet, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 15 Opløsning

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue Idrætshøjskolen i Aarhus eller Aarhus Kommune til brug for idrætsarbejdet i kommunen.

§ 16 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 5. maj 2015.

Hovedformand, Steffen Wich

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X